Masz pytanie? Zadzwoń: 12 430 12 53
Facebook
Powered by Magento extensions

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

Platrorma Sklepowa umieszczona na stronie internetowej OrangeCreative.pl  prowadzona jest przez ADPROMO SP. O.O. z siedzibą w Krakowie przy os. Niepodległości 3a, zwanym dalej zleceniobiorcą swiadczącą usługi dla firm lub na ich potrzeby. Dokument ten stanowi formę umowy  pomiędzy ADPROMO SP. O.O. a Klientem korzystającym z Platformy Sklepowej  OrangeCreative.pl

ADPROMO SP. O.O. nie wyraża zgody na kopiowanie, wykorzystywanie, publikowanie żadnych treści ani zdjęć zamieszczonych na stronie bez pisemnej zgody.

 Zamówienia złożone na stronie OrangeCreative.pl ,poprzez mail, lub osobiście są jednoczenym oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem sklepu i jego akceptacją.

Zamawiający oświadzcza że ma prawo do wykorzystywania nadesłanych  materiałów, zdjęc logotypów, tekstów itp.
       
ADPROMO SP. O.O. zobowiązuje się nie udostępniać  danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane  jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy  adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania  kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych.
Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie  informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204)
       
§ 2. Realizacja zamówień
       
Druk z gotowego projektu
Zleceniobiorca wymaga dostarczenia pliku komputerowego przygotowanego do druku  wg specyfikacji zamieszczonej na stronie OrangeCreative.pl. Zleceniodawca ponosi  całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy  dostarczonych do druku prac, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób  trzecich. Zleceniodawca oświadcza, że przesłane prace są wolne od wirusów i nie  spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych. Zleceniobiorca nie  ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie plików do druku. Prace  drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone do druku. Wszystkie  czcionki w plikach otwartych muszą być zamienone na krzywe, mapy bitowe w  kolorystyce CMYK. Zleceniobiorca nie ma obowiązku wprowadzania poprawek i modyfikacji w plikach przesłanych przez klienta. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość dopasowania wymiaru projektu do formatu zamówionego produktu, powiększenia, pomniejszenia, wyciągnięcia spadów (w wypadku gdy przysłany projekt ma inny wymiar niż zamówiony) bez informowania o tym klienta. Nośniki elektroniczne na  których dostarczane są prace nie są odsyłane do klienta. Własność intelektualna klienta zawarta w jego plikach przesłanych internetem do STUDIO79 jest  chroniona przed dostępem osób trzecich.
 
Druk z projektu wykonanego przez Zleceniobiorcę
Do wykonania projektu Zleceniobiorca wymaga przysłania materiałów wg  specyfikacji zamieszczonej na stronie OrangeCreative.pl. Zleceniodawca oświadcza iz posiada prawa do wykorzystania w druku wszystkich przysłanych materiałów takich jak teksty, zdjecia, logotypy, rysunki itp.  Zleceniobioca nie  udostępnia Zleceniodawcy projektu w wersji cyfrowej. Zleceniobiorca  zoobowiązuję się do przechowania projektu oraz udostępnienia go bez dodatkowych  opłat przy kolejnym zamówieniu druku. Prawa autorskie do projektu pozostają  własnościę Agencji Reklamowej STUDIO79. Projekt oraz prawa autorskie do projektu  Zleceniodawca może wykupić po cenach obowiązujących na stronie lub ustalanych indywidualnie. Zleceniobiorca w takim wypadku przesyła do Zleceniodawcy plik  źródłowy (edytowalny) z rozszerzeniem programu w jakim został wykonany. Na  projektach wykonanych przez Zleceniobiorcę umieszcza się napis „projekt w cenie  druku – www.TanieUlotki24.pl  napisany czcionką Arial normal wielkości 3  pkt. przy krawędzi ulotki na drugiej stronie.

Klient przed akceptacją projektu zobowiazany jest do sprawdzenia danych, tekstów, numerów telefonów  itp. 

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w materiałach reklamowych.

W sytuacji gdy klient celowo zwleka z akceptacją projektu lub zaprzestaje działań dążących do akceptacji projektu (bezzasadne przedłużanie przygotowania projektu i jego akceptacji, lub  brak kontaktu przez 30 dni) zostaje wystawiona faktura za usługę wykonania projektu na kwotę 100 zł brutto.
.
Zastrzegamy sobie prawo do przerwania prac nad projektem i anulowanie zamówienia na etapie projektowania bez podania przczyn. Klient w takim przypadku nie ponosi żadnych kosztów.
       
Wysyłka realizowana jest przez firmę spedycyjną. Termin  dostarczenia przesyłki przez firmę spedycyjną to 24 godziny (z wyjątkiem sobót,  niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy). Agencja Reklamowa STUDIO79 nie  ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie transportu, nie ponosimy  również odpowiedzialności za nieterminowość dostawców. Na życzenie i koszt  Klienta przesyłka może zostać ubezpieczona. Prosimy o sprawdzenie stanu  przesyłki w obecności doręczyciela, a w razie problemów o sporządzenie  protokołu szkodowego z podpisem przewoźnika.
       
       
§ 3. Ceny i Płatności
       
W chwili złożenia przez Klienta zamówienia druku, powstaje  automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania, które  zostanie zapłacone  przedpłatą wykonaną przelewem przedpłatą  na konto ADPROMO SP. O.O.
Nest Bank S.A.
nr konta: 28 2530 0008 2097 1030 5727 0001
       
W przypadku rezygnacji z zamówienia które zostało już wydrukowane klient ponosi całkowity koszt wykonania go. 

W przypadku rezygnacji z zamówienia w trakcie przygotowywania projektu klient ponosi koszt pracy grafika w wysokości 100 zł brutto.
       
§ 4. Reklamacje
       
Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci  w jakiej zostały dostarczone przez klienta. ADPROMO SP. O.O. nie ma  obowiązku sprawdzania, wprowadzania poprawek i modyfikacji.
       
Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie  narzuca druk offsetowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym  niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu  obserwowanego na monitorze, druku tej samej pracy na różnych maszynach lub  powtórnego druku tego samego projektu. Różnice takie nie podlegają reklamacji.
       
Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać  zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki. Powtórne  wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu  Zleceniobiorcy całego zamówionego nakładu.
       
Jeśli powodem reklamacji są różnice w kolorze w stosunku do  oczekiwań - warunkiem dochodzenia reklamacji jest dostarczenie przed drukiem  odbitki próbnej (Proof, Cromalin itp.). Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie  zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.

W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez ADPROMO SP. O.O. reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona a  nasz pracownik poinformuje klienta o sposobie jej rozwiązania.
       
W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient  poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.
       
Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą  być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić  protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o  tym pisemnie ADPROMO SP. O.O. Reklamacje nie spełniające podanej  procedury nie będą uwzględniane.

OrangeHosting.pl